安iecie kredyty, lokaty, 鈍iecie

miejsce na reklame

fraza: s這wo kluczowe:
Poniedzia貫k, 2024-03-04. Imieniny: Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Lucja, Adrianna.
  •   Witam w 安ieckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoj Firm !!!   •   Og這szenia PRACA - dam prac, szukam pracy   •   Witam w 安ieckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoj Firm !!!   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Witam w 安ieckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoj Firm !!!   •   Serwis finansowy - kredyty, karty kredytowe, lokaty, fundusze inwestycyjne   •   Witam w 安ieckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoj Firm !!!   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Og這szenia PRACA - dam prac, szukam pracy   •  
fotowoltaika 鈍iecie
miejsce na reklame

miejsce na reklame

miejsce na reklame

miejsce na reklame
 

Szanujemy Twoj prywatno嗆

Poni窺za Polityka Prywatno軼i wyja郾ia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest INFO-SERWIS  Andrzej Kami雟ki z siedzib w  Cierpice przy ul. Spokojna 12.

II. Dane osobowe

§ 1

 1. Podanie danych osobowych przez U篡tkownika jest dobrowolne, jednak niezb璠ne do korzystania z us逝g oferowanych za po鈔ednictwem Portalu swiecie.oinfo.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych 鈍iadczenie tych us逝g nie b璠zie mo磧iwe.

 2. Wszelkie dane osobowe, które U篡tkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez U篡tkownika z us逝g oferowanych za po鈔ednictwem Portalu s przetwarzane w sposób zgodny z wymogami okre郵onymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z pó幡.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 3. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 2

 1. Administrator danych osobowych mo瞠 powierzy przetwarzanie zebranych danych osobowych U篡tkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator informuje, 瞠 odbiorcami danych osobowych b璠: podmioty zapewniaj帷e hosting Portalu, podmioty zajmuj帷e si bezpiecze雟twem informatycznym Portalu, upowa積ione do tego na podstawie odr瑿nych przepisów organy pa雟twowe, biura rachunkowe dla celów rozlicze finansowych, operatorzy p豉tno軼i a tak瞠 firmy posiadaj帷e prezentacj na Portalu swiecie.oinfo.pl.

§ 3

 1. U篡tkownik ma prawo dost瘼u do swoich danych osobowych i mo瞠 dokona ich weryfikacji lub poprawienia, a tak瞠 usuni璚ia, poprzez skierowanie odpowiedniego 膨dania do Administratora.

 2. Od dnia 25.05.2018 r. U篡tkownik b璠zie mia równie prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Je瞠li dane osobowe b璠 przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas U篡tkownik b璠zie mia prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Od dnia 25.05.2018 r. U篡tkownik b璠zie mia równie prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotycz帷ego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego.

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe U篡tkowników w zakresie niezb璠nym do zawarcia, wykonania oraz rozwi您ania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja us逝g oferowanych za po鈔ednictwem Portalu. Dane osobowe U篡tkowników podane w korespondencji z Administratorem s wykorzystywane w celu udzielenia U篡tkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegaj帷ym na promocji Administratora oraz jego us逝g.

 2. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych b璠 od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu w豉snych us逝g.

§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez U篡tkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysy豉nia do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym mo瞠 zosta w ka盥ej chwili odwo豉na przez U篡tkownika. W przypadku wyra瞠nia takiej zgody, podstaw prawn przetwarzania danych osobowych b璠zie tak瞠 art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

Dane osobowe b璠 przetwarzane przez czas potrzebny na realizacj us逝g na rzecz U篡tkownika przez Administratora, a po zako鎍zeniu ich 鈍iadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawid這wo軼i wykonania obowi您ków Administratora na rzecz U篡tkownika. Okres ten odpowiada d逝go軼i okresu przedawnienia roszcze. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia dzia豉 marketingowych b璠 przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyra瞠nia przez U篡tkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwo豉nia zgody na wysy豉nie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

III. Mechanizm cookies

§ 7

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mog by odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika, a nast瘼nie uzyskuje dost瘼 do informacji w nich zawartych w nast瘼uj帷ych celach:

  • prawid這wego dzia豉nia Portalu, a zw豉szcza utrzymania sesji po logowaniu,

  • dostosowania oferowanych us逝g do preferencji U篡tkownika,

  • zapami皻ania indywidualnych preferencji U篡tkownika,

  • marketingowych,

  • statystycznych,

  • analitycznych.

§ 8

 1. Administrator informuje tak瞠 U篡tkowników, 瞠 istnieje mo磧iwo嗆 takiej konfiguracji przegl康arki internetowej, która uniemo磧iwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika.

 2. Administrator wskazuje tak瞠, 瞠 pliki cookies mog by przez U篡tkownika usuni皻e po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przegl康arki, programy s逝膨ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz璠zi dost瘼nych w ramach systemu operacyjnego.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone s informacje o sposobach usuni璚ia cookies w wybranych przegl康arkach internetowych:

§ 9

Administrator informuje U篡tkowników, 瞠 zmiana konfiguracji przegl康arki internetowej, która uniemo磧iwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies mo瞠 spowodowa ograniczenia funkcjonalno軼i 鈍iadczonych us逝g. Do podobnych skutków mo瞠 prowadzi wykasowanie plików cookies w trakcie 鈍iadczenia us逝gi.

IV. Inne technologie

§ 10

 1. Dla zapewnienia wygody u篡tkowania Portalu u篡wamy technologii Local Storage Object (LSO), zbli穎nej zasad dzia豉nia do plików cookies. LSO to wydzielona cz窷 pami璚i przegl康arki, s逝膨ca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dost瘼 do niej mo瞠 uzyska tylko strona internetowa dzia豉j帷y w tej samej witrynie, z której dane zosta造 zapisane, jednak inaczej ni w przypadku cookies, nie s one wysy豉ne przez przegl康ark przy ka盥ym odwo豉niu do serwera. Dane w Local Storage Object s d逝gotrwale przechowywane przez przegl康ark i nie s usuwane po zamkni璚iu przegl康arki ani nie maj okre郵onego czasu wa積o軼i.

 2. U篡cie technologii wskazanej w ust. poprzedzaj帷ym ma na celu celu 鈍iadczenie us逝g na jak najwy窺zym poziomie, tj. optymalizacj dzia豉nia Portalu, dostosowywanie jego tre軼i do preferencji U篡tkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

V. Dane zawarte w logach systemowych

§ 11

Informacje, które s zawierane w logach systemowych w zwi您ku z ogólnymi zasadami realizacji po陰cze w Internecie wykorzystywane s przez firm hostingow obs逝guj帷 Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

VI. 字odki techniczne stosowane przez Administratora

§ 12

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 鈔odki techniczne zapobiegaj帷e pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy豉nych drog elektroniczn.

VII. Inne

§ 13

Z uwagi na charakter us逝g realizowanych za po鈔ednictwem Portalu, U篡tkownik nie ma mo磧iwo軼i korzystania z us逝g anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 14

Administrator b璠zie tak瞠 rejestrowa nr IP komputera, za po鈔ednictwem którego U篡tkownik b璠zie korzysta z Portalu. Administrator na podstawie powi您anej z numerem IP lokalizacji b璠zie optymalizowa tre嗆 Portalu, by by豉 najlepiej dopasowana do potrzeb U篡tkownika.

§ 15

W przypadku pyta i opinii dotycz帷ych stosowanej przez Administratora polityki prywatno軼i prosimy o ich przesy豉nie na adres e-mail: biuro@infoserwis.torun.pl

 

Wszelkie prawa zastrze穎ne © 2008, 安iecki Serwis Gospodarczy, Wykonanie strony KMprojekt